Jak wstąpić do Koła PTTK w Połańcu?

Jak zapisać się do Koła PTTK w Połańcu?

 1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Statutem PTTK.

 2. Umów się z nami na spotkanie i przyjdź z dokumentem tożsamości, jedną fotografią formatu 30×40 mm i pieniędzmi na wpisowe oraz składkę. Przygotuj dane do wypełnienia deklaracji członkowskiej i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PTTK.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej, deklaracji realizacji celów PTTK i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego oraz przyjęcie w poczet członków przez zarząd oddziału.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
1) brać udział w działalności PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK,
4) uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny uprawnienia kadry PTTK,
5) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,realizując osobiście swoje prawa wyborcze,
6) korzystać ze znaku PTTK i odznaki organizacyjnej PTTK wyłącznie do podkreślenia swojej przynależności do PTTK,
7) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał Zarządu Głównego oraz porozumień i umów zawartych przez władze PTTK.

Wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
1)przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2)uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować PTTK,
3)chronić walory naturalne i kulturowe kraju,
4)dbać o majątek PTTK,
5)regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30, pkt 2, ust. 3 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w 2021 roku reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 189/XIX/2020 z 26 września 2020 r.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członkowskiej PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK.

Wysokość wpisowego do PTTK w 2021 roku wynosi:

 • 20,00 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,

 • 10,00 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),

 • 8,00 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Wysokość składki członkowskiej w 2021 roku wynosi:

 • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

 • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

 • bezrobotni,

 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Szczegółowe informacje udzielamy pod adresem e-mail: biuro@pttkpolaniec.pl


Licznik odwiedzin: