Jak wstąpić do Koła PTTK w Połańcu?

Jak zapisać się do Koła PTTK w Połańcu?

 1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Statutem PTTK oraz z “Kartą praw i obowiązków członka PTTK”.

 2. Umów się z nami na spotkanie i przyjdź z dokumentem tożsamości, dwiema fotografiami formatu 30×40 mm i pieniędzmi na wpisowe oraz składkę. Przygotuj dane do wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
 3. brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
 4. nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Członkom PTTK przysługują rabaty PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie ważnej legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.

Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

 2. uczestniczyć w działalności PTTK,

 3. reprezentować godnie imię turysty polskiego,

 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa “Karta praw i obowiązków członka PTTK”

Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30, pkt 2, ust. 3 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w 2017 roku reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 79/XIX/2018 z 8 września 2018 r.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członkowskiej PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK.

Wysokość wpisowego do PTTK w 2019 roku wynosi:

 • 15,00 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,

 • 8,00 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (z wyjątkiem uczniów),

 • 6,00 zł dla uczniów do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Wysokość składki członkowskiej w 2019 roku wynosi:

 • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

 • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,

 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

 • bezrobotni,

 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Szczegółowe informacje udzielamy pod adresem e-mail: biuro@pttkpolaniec.pl